Haberler ve Duyurular

Haberler ve Duyurular

Suriyeli ve Türk Öğrencilerin yararlandığı uzaktan eğitim faaliyetleri için hazırlanan ders videoları ve eğitsel içerikler için ihtiyaç duyulan kurgu hizmeti

İHALE BİLGİLENDİRMESİ

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

a) Adı: Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) Koordinatörlüğü

b) Adresi: Beştepe Mah. Yaşam Caddesi No: 7 Ak Plaza 13. Kat 7/41 Söğütözü - YENİMAHALLE / ANKARA

c) Telefon numarası: 03122238751-62

ç) Faks numarası: 03122238766

d) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Satın alma Koordinatörü Ömür ZORLU

Madde 2 - İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonun Desteklenmesi Projesi tarafından Suriyeli ve Türk Öğrencilerin yararlandığı uzaktan eğitim faaliyetleri için hazırlanan ders videoları ve eğitsel içerikler için ihtiyaç duyulan kurgu hizmeti

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Miktarı: 1 Adet 2 Aylık Suriyeli ve Türk Öğrencilerin yararlandığı uzaktan eğitim faaliyetleri için hazırlanan ders videoları ve eğitsel içerikler için ihtiyaç duyulan kurgu hizmeti.

e) İşin yapılacağı/teslim edileceği yer: MEB Bakanlık Merkez Teşkilatında yer alan stüdyolar ve ofisler

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler

3.1.

a) İhale kayıt numarası: 2020/317222

b) İhale usulü: Pazarlık usulü

  1. c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 24.06.2020

Saat: 13:30

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): PIKTES Merkez Yönetim Ofisi - Beştepe Mah. Yaşam Caddesi Akplaza 13. Kat 7/41 Yenimahalle/ANKARA

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak sunulur. İhale (son teklif verme) saatine kadar EKAP'a yüklenemeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından zamanı en az hatayla ölçmek üzere kullanılan atom saati esas alınır.

Madde 4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

b) Standart forma uygun teklif mektubu,

c) Geçiçi teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık yada Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldıklarını gösteren makbuzlar.

ç) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

d) İsteklinin ortak girişim olması halinde, teklif mektubu standart formu iş ortaklığı beyannamesi,

e) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

f) Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belge

4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1. maddesinin (a) bendinde yer alan belgelere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı beyan edilmesi zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine ve Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan/en az % 51 hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak ilgisine göre (ğ) ve (h) bendindeki belgeye ilişkin bilgileri de beyan etmek zorundadır. Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde, bu belgeyi kullanan ortağın 4.1 inci maddenin (f) bendindeki belgeyi de sunması zorunludur.

Madde 5 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

5.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.

Madde 6 - Konsorsiyum

6.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 7 - Alt yükleniciler

7.1. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Madde 8 - Teklif ve sözleşme türü

8.1. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekli ile toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

Madde 9 - Kısmi teklif verilmesi

9.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

Madde 10 - Tekliflerin geçerlilik süresi

10.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 - otuz (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

Madde 11 - Geçici teminat

11.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

11.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

11.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 22.08.2020 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

11.4. Geçici teminatı ihalede istenilen katılma şartlarını sağlamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Madde 12- Geçici teminatın verilmesi

12.1. Geçici teminat mektuplarının Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması halinde, mektuba ilişkin ayırt edici numara; anılan maddeye uygun olarak alınmaması halinde ise düzenlenen mektuba ilişkin bilgiler, yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

12.2. Teminat mektupları dışındaki teminatların MEB Merkez Saymanlık Müdürlüğüne yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelere ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilmesi gerekir.

Madde 13 - Aşırı düşük teklifler

13.1. Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması istenmeyecektir.

Madde 14- Fiyat farkı

14.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.