Haberler ve Duyurular

Haberler ve Duyurular

2020 YILI PIKTES PROJESİNDE GÖREVLİ GEÇİCİ SÜRELİ ÖĞRETİCİLERİN AİLE BİRLİĞİ, SAĞLIK, CAN GÜVENLİĞİ MAZERETLERİ VE ENGELLİLİK DURUMU İLE DİĞER NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

2020 YILI PIKTES PROJESİNDE GÖREVLİ GEÇİCİ SÜRELİ ÖĞRETİCİLERİN  AİLE BİRLİĞİ, SAĞLIK, CAN GÜVENLİĞİ MAZERETLERİ VE ENGELLİLİK DURUMU İLE DİĞER NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME DUYURUSU

 

Koordinatörlüğümüz bünyesinde proje illerinde görev yapmakta olan geçici süreli öğreticilerimizin iller arasında; aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri, aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

A-GENEL AÇIKLAMALAR

 1. Başvurular http://pictes.meb.gov.tr/pys internet adresinden, öğreticilerin T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak gerekli belgelerin taranıp sisteme yüklenmesi ile alınacaktır. Sisteme yüklenen belgelerin aslı eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvurular eğitim kurumu müdürlüğünce ve il koordinasyon ekiplerince onaylanacaktır.
 2. Eğitim kurumları, öğreticilerin başvuru formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından sorumludur. Başvurular onaylanmadan önce eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunulabilecektir. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanlardan onay aşamasındaki başvurular reddedilerek, onaylanmış başvurular ise iptal edilerek öğretmenlerin yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır.
 3. Öğreticiler, başvuru süresi içinde, görevli olduğu eğitim kurumuna ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusundan vazgeçebilecektir. Bu durumda öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda da iptal edilecektir.
 4. Yer değişikliği yapılanların, çalışacakları kurum/okullar il koordinasyon ekiplerince belirlenecektir.
 5. . Eşi askerde olan öğreticiler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. İş kanununa tabi özel sektörde çalışanlar ise askerlik süresince ücretsiz izne ayrıldığına dair iş yerinden alınan belge ile müracaat edebileceklerdir.
 6. Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esas olmakla birlikte, görevli oldukları il/ilçe dışında bulunan öğretmenler, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştırarak başvurularının onaylanmasını isteyebilecektir. Yöneticiler bu başvuruları süresi içinde elektronik ortamda onaylayarak formun çıktısını göreve başladıklarında öğretmenlere imzalattıracaktır.
 7. Başvurular birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ikinci aşamada ise il millî eğitim müdürlükleri bünyesindeki proje il koordinasyon ekiplerince onaylanacaktır.
 8. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular, gerekli şartları taşımayan başvurular, gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgiler uygun biçimde işaretlenmeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu çıktısı imzalanmadan ve/veya onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak; geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir.
 9. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğreticiler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.
 10. Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar Koordinatörlüğümüzün http://piktes.gov.tr internet adresinden ayrıca duyurulacaktır.

 

1-SAĞLIK MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

 Öğreticilerden;

 1. a) Kendisi, eşi veya çocuklarından birinin,
 2. b) Anne, baba, veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin, hastalığının öğreticinin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istediği ilçe/ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Ayrıca anne, baba. veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar da anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Başvuruda istenecek belgeler şunlardır:

 1. a) Başvuru tarihi itibarıyla resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından son altı ay içinde alınan yukarıda açıklanan muhtevaya uygun sağlık kurulu raporu,
 2. b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı. Eş, anne, baba, çocuk veya vasi tayin olunan kardeş için alınmış sağlık kurulu raporlarıyla yapılan başvurularda onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.

2- EŞ DURUMU NEDENİYLE YER DEĞİŞİKLİKLERİ

 1. Öğreticilerin eşleri;
 2. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A veya 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar,
 3. b) 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,
 4. c) TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar,
 5. d) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar,
 6. e) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar,
 7. f) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar,
 8. g) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar,
 9. h) 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar,
 10. i) Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,
 11. j) Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar,
 12. k) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,
 13. l) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar,

eşlerinin görev yaptığı il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

 

Yukarıda sıralananlardan (a) ila (j) bendinde sayılanlardan eşlerinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi başvuru için yeterli olacaktır.

 (Başvurularının son günü itibarıyla başka bir il’e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararları yeterli kabul edilecektir.)

(k) bendi kapsamında başvuranlardan;

 • Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,
 • Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,
 • Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son bir yıllık süre zarfında en az 90 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,
 • İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak istedikleri yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge istenecektir.

(l) bendi kapsamında başvuranlardan;

 • Başvurularının son günü itibarıyla son bit yıllık süre zarfında en az 90 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,
 • Bağlı bulundukları barodan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge istenecektir.

 

Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar

 1. Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.
 2. 90 gün sigortalılık süresinin hesabında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir.
 3. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, borçlanılmak kaydıyla askerlikte geçen süreler ile ücretsiz doğum veya analık izni süreleri de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilecektir.

 5 Öğreticileden;

 1. a) Eşleri yurt dışında görevli olanlar,
 2. b) Eşleri geçici görevli olanlar,
 3. c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar, yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

 

İstenen Belgeleri

 • Eşi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için;
 • Nüfus Kayıt Örneği
 • Yerleşim Yeri Belgesi
 • SGK Hizmet Dökümü
 • Görev Yeri Belgesi
 • Eşi kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar için;
 • Nüfus Kayıt Örneği
 • Yerleşim Yeri Belgesi
 • SGK Hizmet Dökümü
 • Görev Yeri Belgesi
 • İş Yeri Faaliyet Belgesi

 

 

3-CAN GÜVENLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

 Öğreticilerden;

 1. a) Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler,
 2. b) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar, can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

 4-ENGELLİLİK DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

 Öğreticilerden;

 1. a) Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu,
 2. b) Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu, ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler, bu kapsamda yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında 18 yaşını doldurmamış çocukları için alınan ÇÖZGER Raporunda (Çocuklar için özel gereksinim raporu) “Çok ileri düzeyde ÖGV”, “Belirgin ÖGV” ve “Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)” ifadeleri bulunan öğreticilerin yer değiştirme başvuruları kabul edilecektir.

20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporunda “Tam bağımlı engelli birey” ibaresi ağır engellilik durumunu ifade ettiğinden, öğreticinin eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babası için aldıkları raporlarda belirtilen ibare bulunanların başvuruları kabul edilecektir.

 Başvuruyu onaylayanlar, sağlık kurulu raporları ile aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.

5-DİĞER NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Öğreticilerden;

 1. a) Eşi veya çocuğu son bir yıl içerisinde ölenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde 26 proje ilinden istedikleri yere,
 2. b) Eşi emekli olanlar, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin ikamet ettiği yere,
 3. c) Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretici olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, başkaca herhangi bir şart aranmaksızın 26 proje ilinden istedikleri yere,
 4. d) Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocukları ile kardeşleri olanlar, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi şartıyla, söz konusu kurumların bulunduğu yere, (26 Proje ili ile sınırlı kalmak kaydıyla.) yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

Yukarıda sayılanlardan ;

(a) bendi kapsamında başvuranlardan eşi veya çocuğunun vefatını gösterir belge,

 (b) bendi kapsamında başvuranlardan eşlerinin emekli olduğunu gösterir belge, (Emekli olacak TSK mensuplarında buna ilişkin beyan alınacaktır.)

(c) bendi kapsamında başvuranlardan eşi, çocuğu ile anne, baba veya kardeşlerinden birinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge,

(d) bendi kapsamında başvuranlardan çocuğu veya kardeşine ait sağlık kurulu raporu ve özel eğitim değerlendirme kurulunca verilen belge ile kardeşi için yer değiştirme başvurusunda bulunanlardan kardeşine vasi tayin edildiğine ilişkin mahkeme kararı, istenecektir.

B-YER DEĞİŞTİRMELERDE ÖĞRETMEN, EĞİTİM KURUMU, İL PROJE EKİPLERİNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

 1. Başvurular http://piktes.gov.tr/pys internet adresinden, öğreticilerin T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapılarak gerekli belgelerin taranıp sisteme yüklenmesi ile alınacaktır. Sisteme yüklenen belgelerin aslı eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvurular eğitim kurumu müdürlüğünce ve il koordinasyon ekiplerince onaylanacaktır.
 2. Öğreticiler, yer değiştirme başvurularını yaptıktan sonra mazeret durumuna ilişkin belgelerini onay için kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır. Görevli oldukları il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri e-posta, telefon, faks gibi uygun iletişim araçlarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğüne süresi içinde ulaştıracaktır. Süresi içinde ulaştırılmayan belgelerden öğretici sorumludur.
 3. Eğitim kurumu müdürlüklerince, ibraz edilen belgeler incelenerek uygun bulunanlar elektronik ortamda tarandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun çıktısı alınarak başvurular onaylanacaktır. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilecektir.
 4. Eğitim kurumu müdürlükleri, mazeret durumu belgelerini elektronik ortamda sisteme yansıtarak onay için ilçe ve il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır.
 5. Başvurular; eğitim kurumu müdürlüklerince başvurunun yapıldığı gün veya takip eden gün içinde; il proje koordinasyon ekipleri de v en geç eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip eden gün içinde onaylanacaktır. Son gün yapılan başvurular aynı gün içinde onaylanacaktır.
 6. Onay işlemlerinin süresi içinde tamamlanmasını takiben başvurular değerlendirmeye alınacaktır. Öğreticilerin başvuru ve onay işlemlerini internet aracılığıyla takip etmesi gerekmektedir.
 7. İl Proje Koordinasyon ekipleri , yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanması ya da reddedilmesinden görevli, yetkili ve sorumludur.
 8. Onay işlemlerinin hafta sonu tatillerine denk geldiği günlerde eğitim kurumu müdürlükleri ile il proje koordinasyon ekipleri gerekli tedbirler alarak yeterli sayıda personel bulundurulacak ve başvuruların onaylanması sağlanacaktır.
 9. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il proje koordinasyon ekiplerince giderilecek; bu aşamada giderilemeyen tereddütler merkez proje yönetim ofisine  bildirilecektir.

 

C-YER DEĞİŞTİRMELER VE TEBLİGAT

 Yer değiştirmeler, öğreticilerin atanmak istedikleri il tercihleri dikkate alınarak KPSS puan ortalaması üstünlüğüne göre yapılacaktır. Sonuçlar, http://piktes.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Yer değiştirmesi yapılan öğreticilerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tamamlanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 NOT: Öğretici başvuru modülü üzerinden, eş durumu başvurusu yapabilirsiniz.

    

BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru tarihi

16 Kasım 2020 – 22 Kasım  2020

Okul ve İl Onayı

23 Kasım 27 Kasım  2020

Sonuçların İlanı

30 Kasım

Yer Değişiklikleri

1-5 Aralık 2020

 

EK-1

PIKTES PROJE İLLERİ

Sıra No

Proje İlleri 

 

 

1

ADANA

2

ADIYAMAN

3

ANKARA

4

ANTALYA

5

BATMAN

6

BURSA

7

ÇORUM

8

DİYARBAKIR

9

ESKİŞEHİR

10

GAZİANTEP

11

HATAY

12

İSTANBUL

13

İZMİR

14

KAHRAMANMARAŞ

15

KAYSERİ

16

KİLİS

17

KOCAELİ

18

KONYA

19

MALATYA

20

MARDİN

21

MERSİN

22

OSMANİYE

23

SAKARYA

24

SAMSUN

25

ŞANLIURFA

26

YALOVA