Haberler ve Duyurular

Haberler ve Duyurular

TEMİZLİK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ/SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONUNUN

DESTEKLENMESİ PROJESİ (PIKTES) KOORDİNATÖRLÜĞÜ

 

   Temizlik Malzemeleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2021/152877

1-İdarenin

a) Adı : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONUNUN DESTEKLENMESİ PROJESİ (PIKTES) KOORDİNATÖRLÜĞÜ

b) Adresi : Beştepe Mah. Yaşam Cad. Ak Plaza Kat:13 No:7/41 - YENİMAHALLE / ANKARA YENİMAHALLE/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası : (549) 425 92 13 - (312) 418 19 44

ç) İhaledokümanınıngörülebileceği : ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Temizlik Malzemeleri Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı : 4 Kalemde toplamda 6.396.750 Litre temizlik malzemeleri ile 1 kalem 511.740 kilogram çöp poşeti alımı. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı 5578 okula 8529 set temizlik malzemesi teslim edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi : Malzemeler sözleşme imzalandıktan sonra 75 (yetmişbeş) gün içerisinde ilgili yerlere teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 iş günü içerisinde başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.04.2021 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu (Atatürk Bulvarı Kat: 3 C Blok No: 98 Bakanlıklar 06648 Çankaya/ANKARA)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı

unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüze kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler : İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1-İhale numune değerlendirilmesi yapılarak sonuçlandırılacaktır. İstekliler tarafından herhangi bir ebatta (en az 1 lt veya kg) en az 3 adet numune sunulacaktır. İdare tarafından gerekli görülmesi halinde numuneler, laboratuvar testine gönderilebilecektir. Bu durumda, test masrafları numunesi değerlendirilen istekli tarafından karşılanacaktır.

2-Numuneler üzerine istekli bilgileri, ihaledeki ürüne ait sıra numarası ile marka modeli ve menşei belirten etiket yapıştırılmış şekilde muhafaza edilebilecek bir kutu içerisinde ve bu şartnamenin ekinde yer alan "Numune Teslim Tutanağı" ile birlikte, adı geçen tutanakta belirtilen sayıda olacak şekilde ihale tarihine kadar teslim edilecektir. Numune teslim tutanağının istekli tarafından kaşelenerek imzalanmış olması gerekmektedir.

3-Numune teslim yeri MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü/Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) Koordinatörlüğü İhale ve Satın Alma Birimine (Beştepe Mahallesi Yaşam Caddesi Ak Plaza Kat:13 No:7/41 Yenimahalle/ANKARA) teslim edilecektir.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

1-Temizlik malzemelerine ilişkin Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmeliğe uygun "Malzeme Güvenlik Bilgi Formları" ve formu hazırlayan kuruluşun sertifikasının teklif zarfı kapsamında sunulması gerekmektedir.

2-"Sıvı El Yıkama Sabunu" ürün kalemine teklif verecek isteklilerin ürüne ilişkin dermatolojik test raporunu,

3-İstekliler tarafından ürünlerin satışa sunulduğu Teknik şartnamenin 4.19'uncu maddesinde belirtilen proje illerinin en az yarısında (13 ilde) il bazında asgari 10 şubesi bulunan zincir marketlerin ad ve şube adlarına ilişkin bilgiler sadece yeterlik tablosunda belirtilecektir. İhaleden sonra idarece market ve şube adresleri ile satılan ürün bilgileri talep edilen tevsik edici belgeler kapsamında sunulması yeterli olacaktır. (İstekliler tarafından sunulacak “Çamaşır suyu, yüzey temizleme maddesi, sıvı el yıkama sabunu, sıvı amonyaklı krem maddesi” ürünlerinin herhangi bir ebadı (litre, kg vb.) için Teknik Şartnamenin 3’üncü maddesinde belirtilen proje illerinin en az yarısında (13 ilde) il bazında asgari 10 şubesi olan zincir marketlerde satılıyor olması gerekmektedir. İstekliler tarafından proje kapsamında olan 13 ilde ayrı ayrı en az 10 şubesi olan bir zincir markette ürünlerin satışta olduğu beyan edilebileceği gibi il düzeyinde en az 10 şubesi olan 13 farklı zincir markette satışta olduğu da beyan edilebilecektir.)

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.