Haberler ve Duyurular

Haberler ve Duyurular

BİLGİSAYAR LABORATUVAR KURULUMU İÇİN MAL VE MALZEME SATIN ALINACAKTIR

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ/SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONUNUN

DESTEKLENMESİ PROJESİ (PIKTES) KOORDİNATÖRLÜĞÜ

   Bilgisayar Laboratuvar Kurulumu İçin Mal ve Malzeme mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2021/155486

1-İdarenin

a) Adı : MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE ENTEGRASYONUNUN DESTEKLENMESİ PROJESİ (PIKTES) KOORDİNATÖRLÜĞÜ

b) Adresi : Beştepe Mah. Yaşam Cad. Ak Plaza Kat:13 No:7/41 YENİMAHALLE/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası : (549) 425 92 13 - 0312 418 19 44

ç)İhaledokümanınıngörülebileceği : ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfas https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Bilgisayar Laboratuvar Kurulumu İçin Mal ve Malzeme

b) Niteliği, türü ve miktarı : 11.295 adet Masaüstü bilgisayar, 600 adet fotokopi makinesi ve 600 adet set halinde donatım malzemesi (Duvar Tipi Kabinet, Ag Anahtarı, A4 Siyah/Beyaz Yazıcı, Klima ve DVD Okuyucu- Yazıcı),

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : “Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Yalova” illerinde yer alan okullara kurulumunu yaparak çalışır vaziyette teslim edecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi :

1-Masaüstü Bilgisayar (PC) ile Fotokopi Makinası kısımları işe başlama tarihinden itibaren 200 (ikiyüz) gün içerisinde ilgili okullara teslim edilecektir.

2-Donatım Malzemeleri kısmında yer alan "Duvar Tipi Kabinet" ürünü için 180 (yüzseksen) gün, diğer ürünler için 190 (yüzdoksan) gün içerisinde okullara teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 iş günü içerisinde başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.04.2021 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu (Atatürk Bulvarı Kat: 3 C Blok No: 98 Bakanlıklar 06648 Çankaya/ANKARA)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

1-Masaüstü bilgisayar kısmına ilişkin 1 (bir) adet numune kutusu içerisinde, ihaleden önce İdarenin aşağıda belirtilen adresine teslim edilecektir. Teslim edilen numune Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43.3 maddesi gereğince idarede muhafaza edilmesi gerekmektedir. (Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) Koordinatörlüğü - Beştepe Mahallesi Yaşam Caddesi Ak Plaza No:7/41 Kat:13, 06560 Yenimahalle/ANKARA”)

2-Numunenin üzerine firma bilgileri, ihaledeki ürüne ait marka modeli belirten etiket yapıştırılmış şekilde idareye teslim edilerek numune teslim tutanağı alınacaktır.
3-Masaüstü Bilgisayar (PC) Kısmı numune değerlendirmesi yapılarak sonuçlandırılacaktır.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

1-İstekliler, teklif ettikleri ürüne menşeine ilişkin liste ile menşe kuralına uygun olup olmadığına ilişkin beyanı yeterlik tablosunda sunacaklardır.

2-Teklif edilen ürünler en az 2 yıl garantili olmalıdır. İstekliler bu hususu yeterlik tablosunda belirtecektir.

3-Masaüstü Bilgisayar (PC) kısmı için, istekliler yetkili satıcı olduğuna dair üretici tarafından düzenlenmiş ihaleye özel yetki belgesi ile 5 yıl yedek parça sağlama garantisini yeterlik tablosunda belirtecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.


13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.